default featured image

ประชุมกำหนดแผนงานพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2555

ประชุมกำหนดแผนงานพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2555 เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกำหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร โดยให้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้แสดงความคิ … อ่านต่อ


default featured image

กิจกรรมการสัมมนาสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาต่อยอดกระบวนการค … อ่านต่อ


default featured image

จัดประชุม ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554

ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเงิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ แผนแม่บท และการรับรองแผนแม่บท … อ่านต่อ


default featured image

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภค”

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และการจัดตั้งนิติบุคคลคลัสเตอร์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลได้มีนโ … อ่านต่อ


default featured image

NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกลุ่มคลัสเตอร์

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ระบบการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตและแปรรูปกุนเชียงเจ้แหม่ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


default featured image

อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA

เจ้่่าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2554 (นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์ … อ่านต่อ


default featured image

การทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ศรีสุดา สำราญรมย์ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม, ผอ.มาณพ ชิวธนาสุนทร สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน, ผอ.ยุพรัตน์ ศตวิริยะส่วนส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้