# ชื่อ ประธาน หน่วยงาน จำนวนสมาชิก
1
เครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 30
2
เครือข่ายคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 49
3
เครือข่ายคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายประยุทธ หงษ์ทอง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 109
4
เครือข่ายคลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม
นายจำเริญ ศิริตื้นลี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 104
5
เครือข่ายคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณทัตเทพ ตียปรีชญา สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 29
6
เครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 20
7
เครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม กรุงเทพฯและปริมณฑล
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 24
8
เครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster : The Exotic)
คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 34
9
เครือข่ายคลัสเตอร์เซรามิคลำปาง
คุณธนโชติ วนาวัฒน์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 28
10
เครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปอาหาร กรุงเทพฯและปริมณฑล (Thaifood Cluster)
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 21
11
เครือข่ายคุณภาพไทยสู่ตลาดของผู้บริโภค (โครงการต่อยอดการพัฒนาคลัสเตอร์ชา จังหวัดเชียงราย)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 26
12
เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster)
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 51
13
เครือข่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 39
14
เครือข่ายผักไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 64
15
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หม้อห้อม จังหวัดแพร่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 22