# ชื่อ ประธาน หน่วยงาน จำนวนสมาชิก
1
เครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 1
2
เครือข่ายคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 1
3
เครือข่ายคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายประยุทธ หงษ์ทอง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 1
4
เครือข่ายคลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม
นายจำเริญ ศิริตื้นลี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 1
5
เครือข่ายคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณทัตเทพ ตียปรีชญา สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 1
6
เครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 1
7
เครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม กรุงเทพฯและปริมณฑล
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 1
8
เครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster : The Exotic)
คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 1
9
เครือข่ายคลัสเตอร์เซรามิคลำปาง
คุณธนโชติ วนาวัฒน์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 1
10
เครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปอาหาร กรุงเทพฯและปริมณฑล (Thaifood Cluster)
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 1
11
เครือข่ายคุณภาพไทยสู่ตลาดของผู้บริโภค (โครงการต่อยอดการพัฒนาคลัสเตอร์ชา จังหวัดเชียงราย)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1
12
เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster)
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 1
13
เครือข่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 1
14
เครือข่ายผักไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 1
15
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หม้อห้อม จังหวัดแพร่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1