อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA

|

เจ้่่าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2554 (นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์ และนางสาวพรรณพร พินทอง)