กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดสงขลา

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดสงขลา
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ภาค
ภาคใต้
จังหวัด
สงขลา
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
  2. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราทุกขั้นตอน ทั้งในรูปของภูมิปัญญา งานวิจัยและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
  3. พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายขึ้น
  4. พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถทางการตลาดและการส่งออกของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
  5. พัฒนาระบบการสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและศูนย์ทดสอบปฏิบัติการ (R&D) ระบบการเงินการคลัง
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางยางพารา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์เทคโนโลยี คุณภาพดีระดับโลก
พันธกิจ
  • พัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
  • ส่งเสริมให้มีการนำความรู้มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราทุกขั้นตอน
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
  • พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถทางการตลาดและการส่งออก พัฒนาระบบการสนับสนุนต่าง ๆ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
– มีการขยายฐานการผลิตยางพาราออกไปอย่างกว้างขวาง
– ผลผลิตยางพาราที่ได้(ยางแห้งและน้ำยาง) มีการจัดการเชิงคุณภาพที่ดี
– มีกลไกและองค์กรสนับสนุนที่เอื้ออำนวย
– ขนาดการลงทุน/การร่วมทุน/เทคโนโลยีกับต่างประเทศ เป็นข้อได้เปรียบทั้งการบริหารภายในและเครือข่ายตลาดต่างประเทศ
– ต้นทุนที่สูงขึ้นจากปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกระทบต่อกลางน้ำ และปลายน้ำ
– ขาดการใช้ความรู้/เทคโนโลยี/การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพและกระบวนการที่ดี
– ผลิตภัณฑ์จากยางพารายังขาดความหลากหลาย เนื่องจากขาด    ปัจจัยเกื้อหนุนที่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการใหม่ ๆ ขึ้นได้
– สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้ออำนวยให้ได้ผลผลิตยางพาราคุณภาพ
– สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังสูงทำให้การใช้ยางพาราและราคายางพารายังไปได้ดี เนื่องจากการใช้เพื่อทดแทนยางสังเคราะห์
– การเปิดเสรีทางการค้าทำให้อัตราภาษีนำเข้ายางพาราในแต่ละประเทศลดลง
– ปัจจัยการผลิตมีราคาที่สูงขึ้นและขาดแคลน
– ขาดระบบสนับสนุนที่เอื้ออำนวย เช่น ระบบลอจิสติก ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ
– การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ ๆ และการเปิดเสรีทางการค้าทำให้แนวโน้มการ
แข่งขันและความผันผวนทางเศรษฐกิจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น